Slide 2 Banner

Facebook Ads

Nhận yêu cầu

1.Nhận yêu cầu

Tư vấn

2.Tư vấn báo giá

Ký hợp đồng

3.Ký hợp đồng

Thanh toán toàn bộ

4.Kí hợp đồng / TT tạm ứng

Triển khai

5.Triển khai

Báo cáo

6.Báo cáo

Ký hợp đồng

7.Hoàn tất thủ tục

Thanh toán toàn bộ

8.TT còn lại