Slide 2 Banner

Google Ads

Bảng giá

FREE

0 VNĐ/ THÁNG

Google – Mạng tìm kiếm

Google – Mạng hiển thị

Google – Tiếp thị lại

Google – Tiếp thị lại động

Tư vấn lựa chọn từ khóa

0 từ khóa

Tích hợp tiện ích quảng cáo

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Tích hợp lên Google Analytics

Phân tích báo cáo

Tạo trang đích quảng cáo

Support tài khoản Google Adstics

BASIC

3 TRIỆU/ THÁNG

Google – Mạng tìm kiếm

Google – Mạng hiển thị

Google – Tiếp thị lại

Google – Tiếp thị lại động

Tư vấn lựa chọn từ khóa

10 từ khóa

Tích hợp tiện ích quảng cáo

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Tích hợp lên Google Analytics

Phân tích báo cáo

Tạo trang đích quảng cáo

Support tài khoản Google Adstics

STANDARD

5 TRIỆU/ THÁNG

Google – Mạng tìm kiếm

Google – Mạng hiển thị

Google – Tiếp thị lại

Google – Tiếp thị lại động

Tư vấn lựa chọn từ khóa

20 từ khóa

Tích hợp tiện ích quảng cáo

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Tích hợp lên Google Analytics

Phân tích báo cáo

Tạo trang đích quảng cáo

Support tài khoản Google Adstics

PRO

10 TRIỆU/ THÁNG

Google – Mạng tìm kiếm

Google – Mạng hiển thị

Google – Tiếp thị lại

Google – Tiếp thị lại động

Tư vấn lựa chọn từ khóa

30 từ khóa

Tích hợp tiện ích quảng cáo

Theo dõi tỷ lệ chuyển đổi

Tích hợp lên Google Analytics

Phân tích báo cáo

Tạo trang đích quảng cáo

Support tài khoản Google Adstics
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Thời hạn triển khai: tối thiểu 03 tháng – Thanh toán theo từng tháng
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 12 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Bảng giá được áp dụng dựa trên danh sách từ khóa bên AZTech đề xuất
alo