Slide 2 Banner

Email Marketing

I – GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT GỬI MAIL – COST PER SENT (CPS)

BASIC

800.000 VNĐ

10.000 email
hạn dùng: 01 tháng

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

1.650.000 VNĐ

30.000 email
hạn dùng: 01 tháng

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

2.000.000 VNĐ

50.000 email
hạn dùng: 01 tháng

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

PRO

2.550.000 VNĐ

100.000 email
hạn dùng: 01 tháng

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

BUSINESS

7.200.000 VNĐ

500.000 email
hạn dùng: 01 tháng

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Giảm 10% cho thời gian triển khai 03 tháng – Thanh toán 1 lần
  • → Giảm 15% cho thời gian triển khai 06 tháng – Thanh toán 1 lần

 

II – GÓI DỊCH VỤ EMAIL MARKETING TÍNH THEO LƯỢT MỞ MAIL – COST PER OPENED (CPO)

BASIC

1.750.000 VNĐ

5.000 email
Thời gian: 10 ngày

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

STANDARD

3.000.000 VNĐ

10.000 email
Thời gian: 15 ngày

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

ADVANCED

7.500.000 VNĐ

30.000 email
Thời gian: 20 ngày

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

PRO

11.000.000 VNĐ

50.000 email
Thời gian: 30 ngày

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê

BUSINESS

20.000.000 VNĐ

100.000 email
Thời gian: 60 ngày

01 template thiết kế

Hỗ trợ database

Báo cáo/ Thống kê
  • → Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
  • → Chi phí sẽ được hoàn lại nếu AZTech không đạt KPI đã cam kết.
alo